Στη σελίδα αυτή θα βρείτε Προεδρικά διατάγματα, νόμους, διατάξεις και γενικά αποφάσεις του κράτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Οδοντιατρικό επάγγελμα.
  • Τροποποίηση του παραπάνω νόμου δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 287/Τ.Α./28/11/05 και συγκεκριμένα στα άρθρα 38 και 39. Στο ίδιο Φ.Ε.Κ. στο άρθρο 44 περιέχεται και τροποποίηση του Π.Δ. 84/10-04-2001 που αφορά την παράταση των Π.Φ.Υ. εως 10/4/2006.
  • Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Ν. 3232/2004
  • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ν. 3235/2004
  • Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ν. 3209/2003
  • Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας Ν. 3106/2003
  • Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Ν. 2920/2001
  • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Π.Δ. 84/2001 και τροποποιήσεις αυτού: Π.Δ. 28/2004
  • Π.Δ. 240 Σχετικά με την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ που αφορούν την Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική και την Ορθοδοντική (Αρθρο 7β)
Γνωρίστε καλύτερα τον Δεοντολογικό Κανονισμό μας εδώ... 
  •  ... Προεδρικό Διάταγμα 98/31.3.86 για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των Οδοντογιατρών, υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
  • ... Σημαντικές Διατάξεις Ν.2717/99 περί
 Ι. Ενστάσεων κατά του κύρους αρχαιρεσιών στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
 ΙΙ. Διαφήμιση Οδοντογιατρών.
 ΙΙΙ. Περιουσία Οδοντιατρικών Συλλόγων και ΕΟΟ. 
 ΙV. Αναστολή Διενέργειας Αρχαιρεσιών. 
 V. Οδοντιατρικές Ειδικότητες.
 VI.Αδεια Προέδρου ΕΟΟ.
 VII.Αδειες μελών ΔΣ.
 VIII. Οδοντίατροι κλάδου ΕΣΥ.
 IX. Ποινικές Διατάξεις.
 
 

Άρθρο   1

Ορισμοί

Άρθρο   2

Προϋποθέσεις νόμιμης Λειτουργίας

Άρθρο   3

Δικαιούχοι

Άρθρο   4

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου οδοντιατρείου

Άρθρο   5

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού πολυϊατρείου πολυοδοντιατρείου

Άρθρο   6

Επιτροπή ελέγχου ιατρείων πολυϊατρείων οδοντιατρείων πολυοδοντιατρείων

Άρθρο   7

Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο   8

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο   9

Έναρξη Ισχύος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/04/2012

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  -  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ  -  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ   ΤΙΤΛΟΙ

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ